Rozkład dnia

5:30 – 7:30 „Jesteśmy razem” – schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. 

7:30 – 12:30 Realizacja podstawy programowej

7:30 – 8:00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci,  praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym; poranne zabawy muzyczno-ruchowe we wspólnym, przedszkolnym gronie.

8:00 – 8:15 Ćwiczenia poranne.

8:15 – 8:30 Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 – 11:15 „Zabawa i edukacja – odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy” realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji  zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej; zabawy dowolne według zainteresowań i podejmowane z inicjatywy; spacery, zabawy zorganizowane i dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, w parku) lub w sali; wycieczki, zabawy ruchowe w terenie (prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zabawy badawcze w naturalnym środowisku); doskonalenie sprawności ruchowej, ćwiczenia gimnastyczne; wdrażanie do współpracy i współdziałania – zabawy z prawidłami; uroczystości.

11:15 – 11:30 Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12:00 Obiad – pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12:00 – 12:30 Rozchodzenie się dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie na czas realizacji podstawy programowej:
w grupach młodszych – od 12:00 do13:30– relaks na leżakach, słuchanie bajek muzycznych, muzyki wyciszającej, słuchanie opowiadań itp.
w grupach starszych – od 12:00 do 13:15  – ćwiczenia relaksacyjne, zabawy wyciszające, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy dowolne według zainteresowań   i  podejmowane z inicjatywy dzieci, indywidualna praca z dzieckiem – monitorowanie, korygowanie i wspieranie rozwoju; udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności; zabawy na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne podejmowane z inicjatywy dzieci, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek), zajęcia dodatkowe.

13:15 – 13:30 Przygotowanie do podwieczorku.

13:30 – 14:00 Podwieczorek.

14:00 – 17:00 „Wesołe popołudnie” – rozchodzenie się dzieci, troska o ład i porządek w otoczeniu. Zabawy dowolne i gry według zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym – manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań. Wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Pożegnanie i powrót do domu.

Skip to content